เอกสารประกอบการบรรยาย

    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click         https://drive.google.com/file/d/0B98-NrsrhcMzMEZmMXFGbWNjWTQ/view?usp=sharing    

หัวข้อการสอน  

Power point

เอกสาร

วิดีโอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต

(Introduction to Information Technology and the Internet)

ดาวน์โหลด.jpg

ดาวน์โหลด.jpg

unnamed.png

บทที่ 2 ธุรกิจในยุคดิจิตอล

(Businesses in the Digital  Economy)

ดาวน์โหลด.jpg

ดาวน์โหลด.jpg

unnamed.png

บทที่ 3 การวางแผนด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(E-Marketing Planning)

ดาวน์โหลด.jpg

ดาวน์โหลด.jpg

unnamed.png

บทที่ 4 สภาพแวดล้อมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(E-Marketing Environment)

ดาวน์โหลด.jpg

ดาวน์โหลด.jpg

unnamed.png

บทที่ 5 การบริหารด้านผลิตภัณฑ์

(Management of Market Offerings)

ดาวน์โหลด.jpg

ดาวน์โหลด.jpg

unnamed.png

บทที่ 6 การบริหารด้านราคา

(Pricing Management)

ดาวน์โหลด.jpg

ดาวน์โหลด.jpg

unnamed.png

บทที่ 7 การบริหารด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

(Distribution Management)

ดาวน์โหลด.jpg

ดาวน์โหลด.jpg

unnamed.png

บทที่ 8 การบริหารด้านการสื่อสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (E-Marketing Communications)

ดาวน์โหลด.jpg

ดาวน์โหลด.jpg

unnamed.png

บทที่ 9 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

(E-Customer Relationship Management)

ดาวน์โหลด.jpg

ดาวน์โหลด.jpg

unnamed.png